Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

ADOÇİM ÇİMENTO BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Onay Tarihi: 31.01.2019

1. Veri Sorumlusunun Kimliği ve Amaç

İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 569216 sicil numarası ile kayıtlı, 0008066430800016 Mersis numaralı, şirket merkezi Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:13 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Adoçim Çimento Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Adoçim Çimento” veya “Şirket”), çalışan adaylarının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Şirketimiz çalışan adayı olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini

2. Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Adoçim Çimento, çalışan adaylarının kişisel verilerini işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde ayrıca izin alınacaktır.

Adoçim Çimento tarafından toplanan ve kullanılan, çalışan adaylarına ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

Kişisel Verinin İçeriği
Kimlik Verisi Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı- baba adı, doğum tarihi, medeni hal, doğum yeri, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet, nüfus

cüzdanı sureti ve pasaport gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi

İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi
Finansal Veri Firmanın kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin

işlenen kişisel veriler (örneğin; ücret)

Özel         nitelikli kişisel veriler ·         Ehliyet üzerinde kullandığı cihaz ve protezler (ehliyet fotokopisi)

·         Engellilik, malullük ve sakatlık durumu,

·         Adli sicil kaydı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri

 

·         Nüfus cüzdanı üzerinde kan grubu ve din hanesi karşılığı
Özlük Verisi Personelin veya Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri (CV, özlük dosyasına giren kimlik bilgileri,

mezuniyet bilgileri, eğitim bilgileri, iş tecrübeleri, staj bilgileri vb.)

Mesleki Deneyim Verisi İlgili kişinin mesleği, tecrübesi, pozisyon
Diğer Veri Mülakat görüşü sonucu, sözleşme statüsü, deneme süresi, işe başlama tarihi, teklif tarihi vb. bilgiler
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Çalışan adayına ait fotoğraf
Fiziksel     Mekân Güvenlik Verisi Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik

noktasında alınan kayıtlar vb.

3. Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenme Sürecine İlişkin Açıklamalar

Adoçim Çimento, çalışan adaylarına ait kişisel verileri kullanım amacı ortadan kalksa da başka bir kanunda öngörülmesi veya ilgili çalışan adayı tarafından ayrıca bir rızanın verilmesi halinde saklamaya devam edebilir. Bu istisnai durum haricinde, veri işleme amacının ortadan kalkması söz konusu olduğunda bahsi geçen kişisel veriler Adoçim Çimento tarafından derhal silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

4. Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları ve Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz, aşağıda sayılan nedenlerle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ve aktarma şartları kapsamında işlenebilecek ve aktarılacaktır.

İş sözleşmesinin kurulması amacıyla;

 • İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Başvuru süreçlerinin tamamlanması,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

4.1. Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin Aktarılması

Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve işe alım sürecinin sonucunda iş sözleşmesi akdedilmesi hedefi ve meşru menfaati doğrultusunda, mensubu olduğumuz TITAN grup şirketlerine ve TITAN grubunun Türkiye dışında da yer alan iştiraklerine Kanun’un belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Güvenliği

Adoçim Çimento kişisel verilerinizin yasadışı veya kazaen imhası, kaybolması zarar görmesi, değiştirilmesi, yetkisiz olarak erişim sağlanması veya ifşa edilmesi ve buna benzer tüm hukuksuz işlenme şekillerine (sebepsiz işlenme de dahil olmak üzere) karşı korunması amacıyla teknik, fiziksel veya organizasyonel önlemler almıştır. Kişisel verileriniz SAP tarafından işletilen Cloud- bazlı sunucularda bulunan güvenli veri tabanlarında saklanacaktır. Adoçim Çimento, SAP ile katı bir akit aracılığıyla kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğini teminat altına almıştır.

6. Çalışan Adayının Sahip Olduğu Haklar

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan adayı, Adoçim Çimento’ya başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin  münhasıran  otomatik  sistemler  vasıtasıyla  analiz  edilmesi  suretiyle  veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Çalışan Adayları, Kanun’dan doğan taleplerini “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Adoçim Çimento başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

Çalışan Adayı, işbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, Adoçim Çimento’yu bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. Çalışan Adayı’nın doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, Adoçim Çimento’nun hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Adoçim Çimento tarafından revize edilebilir. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline www.adocim.com linkinden ulaşabilirsiniz.